I. Bendrosios sąlygos
1. Ši UVS.lt interneto tinklapio privatumo politika reglamentuoja UAB „Universalios valdymo sistemos“ (toliau - UVS) interneto svetainės UVS.lt lankytojo (toliau – klientas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. UVS vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje tvarkomi automatiniu būdu.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.4.1. duomenų subjektas duoda sutikimą;
3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.4.3. UVS įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UVS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
4. Naudotis svetainės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik atstovo pagal įstatymą sutikimą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
5. UVS gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e–parduotuvės registracijos formoje kliento nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi automatiniu būdu:
5.1. kliento prekių/paslaugų užsakymų apdorojimui;
5.2. finansinių dokumentų išrašymui;
5.3. problemų, susijusių su prekių/paslaugų pristatymu/teikimu, išsprendimui;
5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.
6. Registracijos ir užsakymo svetainėje metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Pateikdamas duomenis apie save, klientas sutinka laikytis šios privatumo politikos ir neprieštarauja, kad UVS gali tvarkyti asmens duomenis šiame dokumente nurodytais atvejais.
7. Tvarkydamas ir saugodamas kliento asmens duomenis UVS įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, asmens duomenis saugodama 2 (du) metus nuo paskutinio pirkėjo apsipirkimo.
7.1. Kliento duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL (ar jį atitinkantis) sertifikatas. Nepaisant to, klientas supranta, jog internetu perduodamos informacijos saugumas negali būti visiškai garantuotas. UVS įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad duomenys, keliaudami iš kliento kompiuterio iki serverio, kuriame patalpinta UVS.lt svetainė, nebus perskaityti ar pakeisti neįgaliotų trečiųjų asmenų.
7.2. UVS, teikdama internetinės prekybos paslaugas, saugo informaciją kliento galiniame įrenginyje (naudoja slapukus) taip užtikrindama kliento galimybę gauti norimą paslaugą UVS.lt svetainėje. UVS deda visas protingas pastangas, kad tokia galimybė nebus prieinama neįgaliotiems tretiesiems asmenims.
7.3. UVS.lt gali statistiniais tikslais naudoti su klientu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti kliento tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
8. UVS gali kaupti duomenis apie IP adresus sistemos administravimo tikslais ir norėdama atlikti UVS.lt svetainės naudojimo auditą. Paprastai UVS nesusieja kliento IP adreso su jo asmenį identifikuojančia informacija; tai reiškia, kad klientas gali prisijungti prie UVS.lt svetainės internetu, tačiau vien iš IP adreso UVS nežinos, kas jis. Nepaisant to, UVS gali pasinaudoti IP adresais UVS.lt svetainės vartotojams (klientams) identifikuoti, jeigu UVS mano tai esant būtina siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šios privatumo politikos/svetainės naudojimo taisyklių, arba siekiant teisėtai apginti UVS, jos svetainę arba/ir kitus vartotojus.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims, tiesioginė rinkodara
9. UVS pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
(i) jeigu, UVS įsitikinimu, tai yra būtina pagal įstatymą, arba jei to reikalauja institucijos, vykdančios teisinį tyrimą, nagrinėjančios ikiteismines, teismines bylas ir pan.;
(ii) kai UVS.lt svetainei tvarkyti į pagalbą pasitelkiami kruopščiai parinkti tretieji asmenys, kuriems gali būti reikalingas priėjimas prie informacijos apie klientą tam, kad jie galėtų atlikti savo darbą. UVS užtikrina, jog iš tokių aptarnaujančių trečiųjų asmenų UVS reikalaus laikytis lygiai tokių pačių duomenų apsaugos standartų, kokių laikosi UVS;
(iii) jeigu UVS turi pagrindo manyti, kad informaciją atskleisti yra būtina, kad būtų identifikuoti, surasti arba atsakomybėn patraukti klientui galintys pakenkti asmenys, arba asmenys, kurie pažeidžia UVS teises, žaloję jo turtą arba trukdo jo veiklai, trukdo kitiems klientams arba kitaip kenkia bet kokiems asmenims; arba
(iv) kitoms UVS įmonių grupės įmonėms, kurios susijusios su UVS paslaugų/prekių teikimo/tiekimo procesu.
9.1. Klientas, naudodamasis UVS.lt svetaine, išreiškia sutikimą, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje (svetainėje UVS.lt) tikslu bei atskiru patvirtinimu išreiškia sutikimą, kad jo duomenys butų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Klientas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo UVS elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat iš anksto sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių/paslaugų užsakymui įvykdyti.
9.2. Klientas, nepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai UVS, išsiųsdamas rašytinį pranešimą adresu uvs@uvs.lt.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
10. Klientas pats turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat pasinaudoti šios privatumo politikos 13 punkte nurodytomis teisėmis.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
11. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko UVS, privalo pateikti UVS asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. UVS, patikrinęs kliento tapatybę ir tvarkomus duomenis, privalo kiek įmanoma greičiau raštu atsakyti, ar su klientu susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei kaip yra tvarkomi.
12. Neatlygintinai UVS klientui teikia informaciją apie tvarkomus jo duomenis vieną kartą per kalendorinius metus. Jei klientas kreipiasi antrą kartą ar daugiau kartų per kalendorinius metus, tai duomenys teikiami atlygintinai, t.y. atsakant apie jo asmens duomenų tvarkymą pagal tvarką, kaip numatyta šios privatumo politikos 11 punkte bei informuojant apie duomenų teikimo apmokėjimo tvarką. Klientas už informacijos pateikimą gali sumokėti UVS kasoje arba į UVS nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.
13. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir pagrįstai nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir pagrįstai nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.

VI. Privatumo politikos keitimas
14. UVS turi teisę bet kada savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti šią privatumo politiką apie tai pranešdamas interneto svetainėje UVS.lt ar/ir kliento nurodytu el. paštu.
15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje UVS.lt.
16. Jeigu klientas nesutinka su nauja privatumo politikos redakcija, klientas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu arba registruotu paštu ar įteikiant pasirašytinai adresu: Savanorių pr. 123A, 4 aukštas, Vilnius) su sąlyga, kad klientas praranda teisę naudotis svetaine UVS.lt.
17. Jei po privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojasi svetaine (įskaitant jos funkcijas), laikoma, kad klientas sutinka su nauja privatumo politikos redakcija/pakeitimais.
18. Kontaktinis UVS elektroninis pašto adresas šios privatumo politikos klausimais yra nurodytas šios privatumo politikos 9.2. punkte.