Kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šios Kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja UAB „Universalios valdymo sistemos“, juridinio asmens kodas: 122741451 (toliau –  „UVS“) vykdomo kandidatų eiti tam tikras darbines pareigas (UVS personalo) atrankos asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką.

1.VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1 „Kandidatas“ – tai bet kuris fizinis asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti UVS vykdomoje UVS personalo atrankoje.

1.2 „UVS personalo atranka“ – procesas, kurio metu nustatomi ir taikomi reikalavimai UVS darbuotojo pareigoms eiti, vykdoma Kandidatų paieška, atrenkami tinkamiausi Kandidatai pagal darbinę patirtį, išsilavinimą, asmenines savybes ir kt. UVS nuožiūra nustatytus vertinimo kriterijus.

1.3 „Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Kandidatu, pagal kurią galima identifikuoti Kandidatą.

1.4 „Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas,
naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.5 „UVS“ – UAB „Universalios valdymo sistemos“, juridinio asmens kodas: 122741451, buveinės adresas: Savanorių pr. 123A, Vilnius, ir kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

2.BENDROSIOS NUOSTATOS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1 UVS vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys Kandidato atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar/ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • UVS imasi priemonių, kad UVS (bendrovėje) būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, renkant tai patvirtinančius įrodymus (atskaitomybės principas).

2.2 Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, Kandidatui lankantis UVS paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, „LinkedIn“ ir pan., gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko savo privatumo politiką. Todėl Kandidatui naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

2.3 Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos.

3.ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMAS

3.1 Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kandidato savanoriškai Kandidato iniciatyva ar/ir UVS papildomu prašymu.

3.2 UVS atrankos į ieškomą (-as) UVS (bendrovės) darbo (personalo) vietas tikslais tvarko tokius Kandidato pateiktus Asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Gimimo data;
 • Telefono numeris;
 • Gyvenamosios (korespondencijos) vietos adresas;
 • Išsilavinimas;
 • Darbinė patirtis;
 • Įgyta kompetencija ir įgūdžiai;
 • Išklausyti kursai/mokymai;
 • Mokamos kalbos;
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Vairuotojo pažymėjimo turėjimo faktas;
 • Pageidaujamas darbo užmokestis;
 • Asmeninės savybės;
 • Rekomendacijos;
 • Kiti Kandidato savanoriškai pateikti gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys Asmens duomenys.

3.3 Pateikdamas savo Asmens duomenis ir/ar pasirašydamas atskirą sutikimą, Kandidatas sutinka ir neprieštarauja, kad UVS juos valdytų ir tvarkytų šiose Taisyklėse bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

3.4 Pateikdamas Asmens duomenis ir/ar pasirašydamas atskirą sutikimą, Kandidatas suteikia UVS teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir kitaip tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus Asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai (per interneto svetaines, įdarbinimo įmones, kitus tarpininkus ir kt.) pateikia UVS.

3.5 Kandidatas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami Asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų Asmens duomenų pateikimas yra laikomas šių Taisyklių pažeidimu. Jeigu pasikeičia UVS personalo atrankos vykdymo metu Kandidato pateikti Asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas juos ištaisyti ir apie tai raštu informuoti UVS. UVS jokiu atveju nebus atsakinga už jokią žalą ir pasekmes, atsiradusias Kandidatui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Kandidatas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3.6 Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento 6 str. 1 d. (a) punktas – Asmens duomenų tvarkymas gavus Kandidato sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis; ir Reglamento 6 str. 1 d. (b) punktas – tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį.

3.7 Kandidatų Asmens duomenys, vykdant UVS personalo atranką, gali būti perduoti UVS paslaugų teikėjams/patarėjams (jei tokių būtų), teikiantiems UVS paslaugas, susijusias su personalo atranka (įdarbinimu).

3.8 Tvarkydama ir saugodama Asmens duomenis, UVS savo nuožiūra ir rizika įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.9 Kandidato Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, bet ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Kandidato gyvenimo aprašymo gavimo dienos.

3.10 Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos (ES) / Europos ekonominėje erdvės (EEE) teritorijoje.

4.KANDIDATO (ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO) TEISĖS

Kandidato (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu, apima teisę (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis):

4.1 reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

4.2 nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;

4.3 reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Kandidatas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties sudarymui ar/ir vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

4.4 gauti informaciją apie tai, ar UVS tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, nustatyta tvarka susipažinti su jais;

4.5 atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

4.6 pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo UVS ar Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Kandidatas pagrįstai mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

4.7 Kandidatas įsipareigoja nepiktnaudžiauti jam priklausančiomis teisėmis.

5.KOMUNIKACIJA

5.1 Kandidatas turi teisę kreiptis į UVS, siekdamas pateikti rašytinius paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo. Atsižvelgiant į Asmens duomenų apsaugos svarbą, žodinių skundų, prašymų, paklausimų UVS nenagrinėja.

5.2 UVS kontaktiniai duomenys komunikacijai: UAB „Universalios valdymo sistemos“ personalo vadovė (-as), Savanorių pr. 123A, 4 aukštas, Vilnius, el. paštas: personalas@uvs.lttel. 8 5 210 53 53.

5.3 Kandidatas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs UVS asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą jo kopiją (kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas), turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos tvarko UVS, pateikdamas UVS prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Savanorių pr. 123A, 4 aukštas, Vilnius.

5.4 Jeigu su Kandidato Asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą Kandidato išduotą įgaliojimą, o Kandidato advokatui (advokato padėjėjui) duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį (jos išrašą) bei nurodžius Asmens duomenų naudojimo tikslą (-us).

5.5 UVS, gavęs Kandidato prašymą susipažinti su UVS tvarkomais jo Asmens duomenis, atsakymą pateikia per 1 (vieną) mėnesį nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma, ar su Kandidatu susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

5.6 Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis, kuriuos tvarko UVS, Kandidatas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, dėl kurių buvo duotas sutikimas, Kandidatas turi teisę kreiptis į UVS elektroniniu pašto adresu, nurodytu Taisyklių 5.2 punkte, prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius Asmens duomenis. UVS tokiu atveju patikrina Kandidato prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patenkina Kandidato prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja Kandidatą raštu (elektroniniu paštu).

5.7 Tais atvejais, kai Kandidatas, susipažinęs su savo Asmens duomenis, kuriuos tvarko UVS, nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu UVS prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius Asmens duomenis, UVS nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus Asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ir apie atliktus veiksmus informuoja Kandidatą raštu (elektroniniu paštu).

5.8 Kai Kandidatas raštu reikalauja, kad UVS jį „pamirštų“, o būtent – ištrintų visus su juo susijusius Asmens duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui, dėl kurio jie buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Kandidatas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, UVS tokį prašymą patenkina nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir apie atliktus veiksmus informuoja Kandidatą raštu (elektroniniu paštu).

6.TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

6.1 Šios Taisyklės įsigalioja ir yra taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d.

6.2 Su šiomis Taisyklėmis susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3 Kandidatai su šiomis Taisyklėmis susipažindinami UVS buveinėje pasirašytinai ar elektroniniu paštu.

6.4 UVS turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Taisykles, informuodama Kandidatą apie pakeitimus šiais alternatyviais būdais: paskelbiant UVS buveinėje, UVS interneto svetainėje uvs.lt ar informuojant Kandidatą paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje), įprastai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.