Šioje Asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – „Politika“) pateikiama informacija, kaip UAB „Universalios valdymo sistemos“ (toliau – „UVS“) tvarko jos klientų asmens duomenis.

Ši Politika taikoma UVS ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UVS teikiamais produktais (paslaugomis, prekėmis), tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šios Politikos įsigaliojimo (2018-05-25).

 

1.VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1 „Klientas“ – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su UVS teikiamais produktais (paslaugomis, prekėmis), taip pat prekių/paslaugų UVS atžvilgiu teikėjas (tiekėjas/kontrahentas). Klientais šios Politikos prasme mutatis mutandis taip pat gali būti laikomi UVS klientų-juridinių asmenų darbuotojai ar kiti įgalioti atstovai.

1.2 „Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu pagal kuriuos galima identifikuoti Klientą.

1.3 „Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas,
naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.4 „UVS“ – UAB „Universalios valdymo sistemos“, juridinio asmens kodas: 122741451, buveinės adresas: Savanorių pr. 123A, Vilnius, ir kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.2 Šioje Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip UVS tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta su UVS sudaromose sutartyse ir kituose su UVS produktais susijusiuose dokumentuose, taip pat UVS interneto svetainėje uvs.lt.

2.3 UVS užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.4 Asmens duomenų tvarkymui UVS gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais UVS imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UVS nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

2.5 UVS naudojamų slapukų politika skelbiama UVS interneto svetainėje uvs.lt .

 

3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

3.1 Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis UVS produktais (paslaugomis, prekėmis) ir išorinių šaltinių tokių, kaip valstybės ir/ar privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų asmenų.

3.2 Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos tvarko UVS, kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

3.2.1 asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė;

3.2.2 duomenys kontaktams palaikyti – adresas, telefono numeris (-iai), el. pašto adresas;

3.2.3 duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – duomenys, kuriuos pateikia Klientas arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais;

3.2.4 duomenys, susiję su profesija (komercine veikla) – duomenys apie profesinę veiklą (darbines ar valdymo organo pareigas) ar duomenys, susiję su Kliento vykdoma individualia ar panašaus pobūdžio ūkine-komercine veikla;

3.2.5 finansiniai-kontaktiniai duomenys – duomenys apie sąskaitą (-s) kredito įstaigoje (banke ir pan.), kredito įstaigą, kurioje yra sąskaita;

3.2.6 duomenys, susiję su Kliento patikimumu ir veiklos vertinimu – duomenys apie darbuotojų skaičių, skolas valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo biudžetui, skolas ir/ar žalą, padarytą UVS;

3.2.7 duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų, antstolių paklausimus;

3.2.8 duomenys apie Kliento kodą ir rezidavimo vietą mokesčių tikslais – duomenys apie Kliento verslo veiklos vykdymo vietą, asmens kodas (kaip mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris);

3.2.9 duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis – duomenys, kurie surinkti Klientui atvykus į UVS buveinę, padalinius (įskaitant vaizdo stebėjimo duomenis) arba bendraujant su UVS telefonu, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai, duomenys, susiję su Kliento lankymusi UVS interneto svetainėje (-se) arba naudojantis kitais UVS komunikacijos kanalais (pvz., aplikacija mobiliajame telefone);

3.2.10 duomenys, susiję su produktų (paslaugų, prekių) tiekimu – duomenys apie sutarčių, sudarytų su UVS, vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus užsakymus, prašymus ir skundus;

3.2.11 kiti duomenys, kuriuos Klientas pateikia UVS ar sudaro galimybę juos gauti, šalims vykdant sudarytą sutartį (-is).

3.3 Politikos 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.10 punktuose nurodyti Asmens duomenys netvarkomi UVS klientų-juridinių asmenų darbuotojų ar kiti įgaliotų atstovų atžvilgiu.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia UVS, tvarkydama Asmens duomenis:

4.1 Santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis UVS produktais (paslaugomis, prekėmis) sudarymas ir administravimas: Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, duomenų apie Klientą atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis Kliento teikiama informacija, išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.

4.2 Rizikos vertinimas: Siekiant nustatyti, kokius produktus bei kokiomis sąlygomis galima pasiūlyti Klientui, vykdyti teisės aktuose numatytas pareigas, susijusias su verslo vykdymo rizikos įsivertinimu, valdyti Kliento skolinius įsipareigojimus, vykdyti reikalavimus, susijusius su veiklos rizikos valdymu, atlikti vidaus skaičiavimus ir analizes, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, ar siekiant UVS teisėto intereso užtikrinti patikimą rizikos valdymą.

4.3 Kliento ir/arba UVS teisėtų interesų apsauga: Siekiant apsaugoti Kliento ir/ar UVS interesus, vykdyti UVS teikiamų produktų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio sandorio ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių įrašymas, el. laiškų, kitokio susirašinėjimo saugojimas), kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, siekiant UVS teisėto intereso vykdyti bet kokio netinkamo ar neteisėto naudojimosi UVS produktais ar jų pažeidimo prevenciją, apribojimą ir tyrimą, darbuotojų mokymus ir UVS produktų kokybės užtikrinimą. Užtikrinti UVS ir/ ar Kliento saugumą, ginti kitas UVS ir Kliento teises (vaizdo ir/ar garso įrašymas), siekiant UVS teisėto intereso apsaugoti savo klientus, darbuotojus, lankytojus, jų ar/ir UVS turtą.

4.4 Papildomų produktų tiekimas, Kliento nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai ir statistinių duomenų rinkimas: UVS ar/ir jos partnerių produktų siūlymo Klientui tikslu, gavus Kliento sutikimą arba siekiant UVS teisėto intereso, susijusio su papildomų produktų siūlymu. Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ar/ir statistinių duomenų rinkimo, nuolaidų Klientams suteikimo organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant UVS teisėto intereso gerinti UVS produktų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų (jų atstovų), patirtį, taip pat siekiant kurti naujus produktus.

4.5 Tapatybės nustatymas: Įgyvendinant mokesčių administratoriaus rekomenduojamą „Pažink savo kontrahentą“ gerąją praktiką, taip pat tapatybės nustatymo tikslais, kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį, vykdant teisinę pareigą ar siekiant UVS teisėto intereso užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą.

4.6 Piktnaudžiavimo produktais prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas: siekiant suteikti galimybę naudotis elektroniniais kanalais ir užtikrinti jų naudojimosi bei veikimo kontrolę, užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir/ar neteisėtam jų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant UVS teisėtų interesų, susijusių su galimybės naudotis UVS elektroniniais produktais sudarymu, naudojimosi jais ir jų veikimo kontrole. Siekiant tobulinti technines priemones, informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, kurti naujus UVS produktus, testuojant ir tobulinant technines priemones bei IT infrastruktūrą, siekiant UVS teisėto intereso, susijusio su techninių priemonių ir IT infrastruktūros tobulinimu.

4.7 Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant UVS teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

 

5. PASIŪLYMŲ KLIENTAMS TEIKIMAS

5.1 UVS gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti Klientui tiekiamų produktų kokybę, pavyzdžiui, siūlomus produktus pritaikant Kliento naudojamai įrangai, taip pat siekiant parengti komercinius pasiūlymus Klientui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, UVS gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius UVS tiekiamų produktų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamais UVS produktais ir tuo, kaip Klientas jais naudojasi.

5.2 Asmens duomenų tvarkymo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama UVS teisėtu interesu.

5.3 Taip pat UVS gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, tokius kaip apyvarta, prekybos vietų skaičius ir jų dislokacija ir pan. Statistiniai duomenys įprastai renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su UVS turimais duomenimis.

 

6. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

6.1 valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, UVS priežiūrą atliekančios institucijos);

6.2 UVS įmonių grupei priklausantiems juridiniams asmenims (asocijuotoms įmonėms);

6.3 UVS IT įrangą aptarnaujantiems/prižiūrintiems asmenims (paslaugų teikėjams);

6.4 auditoriams, teisės ir finansų, mokesčių konsultantams, turto (verslo) vertintojams, UVS įgaliotiems duomenų tvarkytojams;

6.5 trečiosioms šalims, tvarkančioms registrus (įskaitant, Juridinių asmenų registrą, kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų;

6.6 skolų išieškojimo įmonės ar kitiems asmenims, kuriems perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams, asmenims, kurie užtikrina tinkamą Kliento įsipareigojimų UVS įvykdymą (laiduotojai, garantijos, įkaito davėjai).

6.7 Kitiems asmenims, susijusiems su UVS ūkinės-komercinės veiklos vykdymu, tokiems kaip archyvavimo, pašto, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, pardavėjai, kiti įgalioti/pasitelkti asmenys.

 

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

7.1 Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos (ES) / Europos ekonominėje erdvės (EEE) teritorijoje.

 

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

8.1 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, UVS teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimai (pvz., reglamentuojančiais apskaitos, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

 

9. KLIENTO (DUOMENŲ SUBJEKTO) TEISĖS

Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu, apima teisę:

9.1 reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

9.2 nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant tiesioginės rinkodaros vykdymą (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);

9.3 reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

9.4 apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį UVS įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;

9.5 gauti informaciją apie tai, ar UVS tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, nustatyta tvarka susipažinti su jais;

9.6 gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

9.7 atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

9.8 pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo UVS ar Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Klientas pagrįstai mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

 

10. KOMUNIKACIJA

10.1 Klientas turi teisę kreiptis į UVS, siekdamas pateikti rašytinius paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo. Žodinių skundų, prašymų, paklausimų UVS nenagrinėja.

10.2 UVS kontaktiniai duomenys skelbiami UVS interneto svetainėje uvs.lt.

 

11. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

11.1 Klientai su šia Politika gali susipažinti UVS buveinėje ir interneto svetainėje uvs.lt .

11.2 UVS turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Politiką, informuodamas Klientą apie pakeitimus šiais alternatyviais būdais: paskelbiant UVS buveinėje, UVS interneto svetainėje, informuojant Klientą paštu, el. paštu, per UVS klientų informavimo sistemą ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) įprastai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.