Interneto svetainės slapukų politika

Slapukų politika

Interneto svetainės slapukų politika (toliau – „Politika“) - pateikiama informacija kaip UAB „Universalios valdymo sistemos“, juridinio asmens kodas: 122741451 (toliau –  „UVS“) tvarko asmens duomenis, naudojant UVS interneto svetainėje www.uvs.lt slapukus. 

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1 „UVS“ – UAB „Universalios valdymo sistemos“, juridinio asmens kodas: 122741451, buveinės adresas: Savanorių pr. 123A, Vilnius, ir kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

1.2 „Vartotojas“ – tai bet kuris fizinis asmuo, besilankantis (naudojantis) Svetainėje.

1.3 „Svetainė“ – UVS priklausanti ar administruojama interneto svetainė uvs.lt

1.4 „Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Vartotoju, pagal kurią galima identifikuoti Vartotoją.

1.5 „Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.6 „Slapukas“ – tai nedidelė informacijos byla („failas“), atsiųsta į Vartotojo naudojamą kompiuterį ar kitą elektroninį įrenginį (pvz., judriojo ryšio telefoną, planšetinį kompiuterį) Vartotojui besilankant Svetainėje, ir išsaugomas Vartotojo interneto naršyklėje (pvz., Firefox, Chrome, Edge, Opera ir kt.). Slapukas yra atsiunčiamas į Vartotojo įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o UVS ar kita bendrovė, atsakinga už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti. Slapukai yra skirtingų tipų ir jų panaudojimo būdai gali būti skirtingi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, saugojimo laiką ir jų vietą svetainėje.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

2.1 Svetainėje naudojamų UVS Slapukai ir jų aprašymai:

Slapuko naudojimo vieta

Slapuko
pavadinimas

Paskirtis

Naudojami
duomenys

Galiojimo laikas

www.uvs.lt

PHPSESSID

Slapukas, skirtas interneto svetainei funkcionuoti

Unikalus ID numeris

Iki svetainės lango uždarymo

www.uvs.lt

pll_language

Naudojamas svetainės kalbos pasirinkimui fiksuoti

Naudojama lankytojo kalba

1 metai

3. SLAPUKŲ NUSTATYMŲ KEITIMAS

3.1 Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų Vartotojas gali bet kada pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus.

3.2 Jeigu Vartotojas nori, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, jis gali savo interneto naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką į Vartotojo įrenginį. Vartotojas taip pat gali nustatyti, kad jo interneto naršyklė iš karto atmestų visus arba tik kai kuriuos slapukus. Vartotojas taip pat gali pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Vartotojo įrenginyje (tokiu atveju Vartotojas įprastai turėtų atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai interneto naršyklei bei įrenginiui).

3.3 Kiekviena interneto naršyklė turi skirtingą slapukų nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, Vartotojas gali pasinaudoti savo naudojamos interneto naršyklės (-ių) pagalbos žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktų slapukų nustatymus.

4. VARTOTOJO (ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO) TEISĖS 

Vartotojui teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu, apima teisę (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis):

4.1 gauti informaciją apie tai, ar UVS tvarko jo Asmens duomenis;

4.2 reikalauti, kad neteisingi, neišsamūs ir netikslūs Vartotojo Asmens duomenys būtų ištaisyti;

4.3 reikalauti, kad Vartotojo Asmens duomenys nebebūtų toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

4.4 kitas teisės aktuose numatytas teises.

4.5 Vartotojas privalo nepiktnaudžiauti jam priklausančiomis teisėmis.

4.6 Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, UVS taiko saugumo priemones, siekiant užkirsti kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

4.7 Laikoma, kad Svetainės Vartotojai sutinka, kad būtų naudojami Slapukai, jei tam pritaikyta jų interneto naršyklė. Jei nebūtų naudojami Slapukai, tam tikrais atvejais nebūtų galima naudotis kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

5. KOMUNIKACIJA

5.1 Vartotojas turi teisę kreiptis į UVS, siekdamas pateikti rašytinius paklausimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir pan. Atsižvelgiant į Asmens duomenų apsaugos svarbą, žodinių skundų, prašymų, paklausimų UVS nenagrinėja.

5.2 UVS kontaktiniai duomenys komunikacijai: UAB „Universalios valdymo sistemos“, Savanorių pr. 123A, 4 aukštas, Vilnius,  paštas: uvs@uvs.lttel. 8 5 210 53 53 .

5.3 Vartotojas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs UVS asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą jo kopiją (kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas), turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos tvarko UVS, pateikdamas UVS prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Savanorių pr. 123A, 4 aukštas, Vilnius.

5.4 Jeigu su Vartotojo Asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą Vartotojo išduotą įgaliojimą, o Vartotojo advokatui (advokato padėjėjui) duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį (jos išrašą) bei nurodžius Asmens duomenų naudojimo tikslą (-us).

5.5 UVS, gavęs Vartotojo prašymą susipažinti su UVS tvarkomais jo Asmens duomenis, atsakymą pateikia per 1 (vieną) mėnesį nuo paklausimo gavimo dienos.

6. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

6.1 Ši Politika įsigalioja ir yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.

6.2 Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3 Ši Politika skelbiama UVS Svetainėje uvs.lt, kur Vartotojai gali su ja susipažinti. Vartotojai, besilankydami Svetainėje, sutinka (įsipareigoja) laikytis šios Politikos.

6.4 UVS turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Politiką, be atskiro pranešimo, paskelbiant Politikos naują redakciją Svetainėje, kadangi UVS laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgia į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.